UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

PRESSEMELDINGER

6.3.2009
Meltzerpris for yngre forskere til Kleinert og Jacobsen

Meltzerprisen for yngre forskere tildeles Mike Kleinert og Jørn Jacobsen. De unge forskerne får pris for at de har utmerket seg med sin fremragende forskning tidlig i forskerkarrieren.

Hver av prisene er på 100.000 kroner og deles ut under den årlige Meltzermiddagen på Hotel Norge mandag 9. mars.

Fakta/bakgrunn om prisvinnerne:

Jørn Jacobsen, postdoktor, Det juridiske fakultet
tlf 55 58 96 42 / mobil 952 54 918

Jørn RT Jacobsen er født i 1977. Han avla cand. jur. eksamen ved Universitetet i Bergen høsten 2002. Fra 2003 var han ansatt som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, inntil han sommeren 2004 tiltrådte som NFR-stipendiat på forskningsprogrammet «Preaktiv strafferett». Den 19. september 2008 disputerte han for ph.d.graden med avhandlingen: «Fragmenter til forståing av den rettsstatlege strafferetten».
        
Den sentrale problemstillingen i Jacobsens avhandling er for hvilke formål og i hvilken grad det er legitimt å gjøre bruk av strafferetten i en rettsstat. Problemstillingens aktualitet illustreres gjennom forslaget om å kriminalisere foreberedende handlinger i tilknytning til terrorisme. Dette har fått en særlig aktualitet etter terroranslaget mot USA 11. september 2001. De forventninger borgerne kan ha til en rettsstat, kan sette begrensninger for å gjennomføre lovgivning som kan bli presentert i en opphetet politisk situasjon. Både spørsmålet om hva som er kjennetegn ved en rettsstat samt de begrensninger i lovgivningsmakten som følger av at man har en rettsstat, er gjort til gjenstand for en inngående analyse i Jacobsens avhandling.
        
Jacobsens avhandlingstema har stilt store krav til intellektuelle evner. I følge bedømmelseskomiteen har han i alle henseender oppfylt kravene. Det er ingen vitenskapelige arbeider i norsk strafferett som i en slik grad har gått inn på strafferettens grunnlagsspørsmål. Jacobsen har en inngående forståelse av grunnleggende rettsteoretiske og filosofiske problemstillinger. Selv om Kant har vært en viktig inspirator for Jacobsen, er drøftelsene i avhandlingen foretatt i lys av den internasjonale forskningsfronten per i dag representert ved anerkjente forskere, som bl.a. Habermas og Dworkin.
    
Etter disputasen ble Jacobsen tildelt midler fra Bergens forskningsstiftelse. Etter skarp konkurranse basert på internasjonale evalueringer, vil han de neste tre år fortsette forskningen innenfor grunnlegende verdispørsmål i strafferetten i en internasjonal kontekst. Som forskningsleder vil han i tillegg få ansvar for flere andre yngre postdoktorer som er knyttet til prosjektet. Han er allerede en etablert forsker i det nordiske miljøet, og i framtiden er det grunn til å tro at han bidrar til å markere Bergen som et av de sterkere strafferettsmiljøene i Europa.


Mike Kleinert, Forsker, Kjemisk instiutt, UiB
tlf 55 58 82 29 / mobil 942 49 651

Mike Kleinert får prisen for sitt nyskapende arbeid innen kjemisk omdanning av avfalls-biomasse til et fornybart drivstoff som kan brukes som erstatning for fossile petroleumsprodukter. I løpet av et vel 2 år langt post.doc prosjekt, har han utviklet en helt ny prosess som gir en bio-olje med vesentlig bedre kvalitet enn alle tidligere utviklede prosedyrer.  Forskningen dekker hele kjeden fra grunnleggende vurderinger av molekylære mekanismer for omdanningsprosessen, via karakterisering av oljeproduktene, til vurderinger av hvordan prosessen kan utvikles i industriell skala.  

Mike Kleinert kom til UiB etter å ha gjennomført en doktorgrad i syntetisk organisk kjemi ved Universitetet i Kiel (2005).  Allerede i dette arbeidet kombinerte han organisk syntese med bruk av naturlige byggesteiner for å lage molekyler med spesifikke, ønskede egenskaper, og fikk erfaring og kunnskap både i klassisk syntese og kjemien til naturlige bio-polymerer.  Dette var svært nyttig da han kom til Kjemisk institutt for å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt med et bredt spekter av forsknings-, skogbruks- og industripartnere.  

Det spesifikke gjennombruddet i Mike Kleinerts forskning, er utviklingen av en kombinasjon løsemidler, som både gir en depolymerisering og hydrogenering av produktene i ett enkelt reaksjonstrinn, uten bruk av katalysator.  Dette oppnås ved å ha en blanding av alkoholer og maursyre som reaksjonsmedium.  Maursyren dekomponerer til aktivt hydrogen og CO2 ved oppvarming, og hydrogenet reagerer direkte med fragmentene av depolymerisert lignin, og gir produkter med lav molekylvekt og høyt hydrogeninnhold.  Disse komponentene har egenskaper som gjør dem svært godt egnet som fornybare komponenter i bensin og diesel.  Hele reaksjonssekvensen foregår i ett trinn, og oljeproduktet produseres som en separat fase som kan helles av.  

Mike Kleinert har vært en brobygger mellom kjemisk forskning og miljøer som ønsker å anvende forskningen i industriell skala. Han har samarbeidet både med vitenskapelige og industrielle aktører innen forskning og utvikling av biodrivstoff. Dette har blant annet ført til et nytt prosjekt sammen med en norsk oppstartsbedrift som har fått finansiering fra Norges forskningsråd for testing av prosessen som forberedelse til en mulig industriell anvendelse.  
SISTE 20 PRESSEMELDINGER

• UiB inngår rammeavtale med Statoil
• Kjell Bernstrøm blir ny universitetsdirektør
• Statsbudsjett og ny langtidsplan for forskning og utdanning
• Den etiske evalueringen av petroleumsforskningen er klar
• Flere vil bli lektor
• Elvbakken slutter som universitetsdirektør
• Åpning av det akademiske året
• Mat, en global utfordring
• - Vi skal stoppe kreftsvulstane
• Får penger til aula
• Bjerknessenteret får Christieprisen
• Olsen blir rektor
• Størst økning av søkere til UiB
• Ni av ti studenter trives i utlandet
• Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken tilsatt i ny åremålsperiode
• Investerer ikke i fremtiden
• Skuffet over manglende støtte
• Gikk forfedrene våre kledd i brennesle?
• Flere får tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen
• Stadig flere vil studere realfag ved Universitetet i Bergen

Arkiv


 
 
Offisiell side