UNIVERSITETET I BERGEN : MELDINGSTJENESTEN :

DRIFTSMELDINGER FRA IT-AVDELINGEN

31.5.2016 kl. 09.15
Stopp på de fleste IT-tjenester natten fredag-lørdag FORLENGET / Most IT services unavailable at night Friday-Saturday PROLONGED

Vi viser til gårsdagens melding. Vår leverandør har varslet at de trenger lenger tid enn først annonsert til arbeidet.

Avbruddet må derfor forlenges og vil vare fra fredag 3. kl 1800 til lørdag 4. kl 1300.

Vi beklager ulempene dette medfører!

---
Referring to yesterday's announcement: Our supplier has notified us that they need more time to finish the work than initially expected.

The downtime period will therefore have to be prolonged, and will last from Friday 3., 6:00 PM (18:00) to Saturday 4., 1:00 PM (13:00).

We apologize for any inconvenience caused by this!
14.4.2016 kl. 13.30
Endringer i bruk av videokonferanseutstyr ved UiB / Changes in the use of video conferencing at UiB

UiB tilbyr nå systemet "Vidyo" for videokonferanse. Dette gir nye muligheter, og medfører en del endringer for eksisterende videokonferanserom.

UiB har tre dedikerte videokonferanserom som er åpne for bestilling og bruk for alle ansatte:

* Sydnesplassen 12/13
* Stein Rokkans hus (Nygårdsgt. 5)
* Realfagbygget (Allegt. 41, kombinert videomøte- og  fjernundervisningsrom)

Fra 14. april må man bruke Outlook/Exchange for å bestille disse rommene (de kan søkes opp med "video"). De som allerede har booket møter etter 14. april vil bli kontaktet direkte.

Vevtjenesten tms.uib.no / videokonferanse.uib.no vil etter dette ikke fungere for booking.

Videokonferanserommene vil ellers stort sett fungere som før, men med en viktig endring: Det vil være ny måte å motta anrop på (man må aktivt velge å ringe ut til kontakten "motta anrop" ellers kobles ikke samtalen opp)

Samme oppsett vil utover i april/mai også bli innført for videokonferanserom på institutter og fakulteter. Vi kontakter de enkelte miljøene om dette.

UiB anbefaler IKKE at det kjøpes nye videokonferanserom direkte fra leverandør, ta i stedet kontakt med IT-avdelingen for anskaffelse av VidyoRoom som er en billigere og bedre løsning.

Bruker av videokonferanse anbefales installere programvaren "Vidyo" på sin datamaskin (velges med selvbetjening i Software Center). Den kan brukes for å delta i videokonferanser, også med videokonferanserommene.

Se også https://it.uib.no/en/Vidyo for mer informasjon.

 - IT-avdelingen
---
UiB now offers the system «Vidyo» for videoconferencing. This provides new opportunities, but also involves a number of changes to the existing video conference rooms.
UiB has three dedicated video conferencing rooms that are open for booking and use for all employees:

* Sydnesplassen 12/13
* Stein Rokkans hus (Nygårdsgt. 5)
* Realfagbygget (Allegt. 41, combined video meeting and long distance learning room)

From April 14th you must use Outlook/Exchange to book these rooms (They can also be found by searching “video"). Those who have already booked meetings after 14th April will be contacted directly.

The web service tms.uib.no / videoconference.uib.no will not work for booking after these changes.

The video conference rooms will otherwise mainly remain the way they were before, but with one important change: There will be a new way to receive calls (one must actively choose to call the recipient by choosing “receive calls” otherwise you will not be connected.

This change will also be introduced for video conference rooms at departments and faculties. We will contact the individual departments about this.

UiB does NOT recommend the purchase of new video conference rooms directly from the supplier, but to instead contact the IT department for procurement of VidyRoom which is a better and more affordable solution.

Users of video conferencing are recommended to install the software “Vidyo” on their computers (available in Software Center). It can be used to participate in video conferences, and with video conference rooms.

Please see https://it.uib.no/en/Vidyo for more information.

Regards,
The IT Department
Arkiv